Latest web development tutorials

享元模式

享元模式(Flyweight Pattern)主要用於減少創建對象的數量,以減少內存佔用和提高性能。 這種類型的設計模式屬於結構型模式,它提供了減少對像數量從而改善應用所需的對象結構的方式。

享元模式嘗試重用現有的同類對象,如果未找到匹配的對象,則創建新對象。 我們將通過創建5 個對象來畫出20 個分佈於不同位置的圓來演示這種模式。 由於只有5種可用的顏色,所以color屬性被用來檢查現有的Circle對象。

介紹

意圖:運用共享技術有效地支持大量細粒度的對象。

主要解決:在有大量對象時,有可能會造成內存溢出,我們把其中共同的部分抽像出來,如果有相同的業務請求,直接返回在內存中已有的對象,避免重新創建。

何時使用: 1、系統中有大量對象。2、這些對象消耗大量內存。 3、這些對象的狀態大部分可以外部化。 4、這些對象可以按照內蘊狀態分為很多組,當把外蘊對像從對像中剔除出來時,每一組對像都可以用一個對象來代替。 5、系統不依賴於這些對象身份,這些對像是不可分辨的。

如何解決:用唯一標識碼判斷,如果在內存中有,則返回這個唯一標識碼所標識的對象。

關鍵代碼:用HashMap存儲這些對象。

應用實例: 1、JAVA中的String,如果有則返回,如果沒有則創建一個字符串保存在字符串緩存池裡面。2、數據庫的數據池。

優點:大大減少對象的創建,降低系統的內存,使效率提高。

缺點:提高了系統的負責度,需要分離出外部狀態和內部狀態,而且外部狀態具有固有化的性質,不應該隨著內部狀態的變化而變化,否則會造成系統的混亂。

使用場景: 1、系統有大量相似對象。2、需要緩衝池的場景。

注意事項: 1、注意劃分外部狀態和內部狀態,否則可能會引起線程安全問題。2、這些類必須有一個工廠對象加以控制。

實現

我們將創建一個Shape接口和實現了Shape接口的實體類Circle 。 下一步是定義工廠類ShapeFactory

ShapeFactory有一個CircleHashMap,其中鍵名為Circle對象的顏色。 無論何時接收到請求,都會創建一個特定顏色的圓。ShapeFactory檢查它的HashMap中的circle對象,如果找到Circle對象,則返回該對象,否則將創建一個存儲在hashmap中以備後續使用的新對象,並把該對象返回到客戶端。

FlyWeightPatternDemo,我們的演示類使用ShapeFactory來獲取Shape對象。 它將向ShapeFactory傳遞信息(red / green / blue/ black / white),以便獲取它所需對象的顏色。

享元模式的 UML 圖

步驟1

創建一個接口。

Shape.java

public interface Shape {
  void draw();
}

步驟2

創建實現接口的實體類。

Circle.java

public class Circle implements Shape {
  private String color;
  private int x;
  private int y;
  private int radius;

  public Circle(String color){
   this.color = color;		
  }

  public void setX(int x) {
   this.x = x;
  }

  public void setY(int y) {
   this.y = y;
  }

  public void setRadius(int radius) {
   this.radius = radius;
  }

  @Override
  public void draw() {
   System.out.println("Circle: Draw() [Color : " + color 
     +", x : " + x +", y :" + y +", radius :" + radius);
  }
}

步驟3

創建一個工廠,生成基於給定信息的實體類的對象。

ShapeFactory.java

import java.util.HashMap;

public class ShapeFactory {
  private static final HashMap<String, Shape> circleMap = new HashMap();

  public static Shape getCircle(String color) {
   Circle circle = (Circle)circleMap.get(color);

   if(circle == null) {
     circle = new Circle(color);
     circleMap.put(color, circle);
     System.out.println("Creating circle of color : " + color);
   }
   return circle;
  }
}

步驟4

使用該工廠,通過傳遞顏色信息來獲取實體類的對象。

FlyweightPatternDemo.java

public class FlyweightPatternDemo {
  private static final String colors[] = 
   { "Red", "Green", "Blue", "White", "Black" };
  public static void main(String[] args) {

   for(int i=0; i < 20; ++i) {
     Circle circle = 
      (Circle)ShapeFactory.getCircle(getRandomColor());
     circle.setX(getRandomX());
     circle.setY(getRandomY());
     circle.setRadius(100);
     circle.draw();
   }
  }
  private static String getRandomColor() {
   return colors[(int)(Math.random()*colors.length)];
  }
  private static int getRandomX() {
   return (int)(Math.random()*100 );
  }
  private static int getRandomY() {
   return (int)(Math.random()*100);
  }
}

步驟5

驗證輸出。

Creating circle of color : Black
Circle: Draw() [Color : Black, x : 36, y :71, radius :100
Creating circle of color : Green
Circle: Draw() [Color : Green, x : 27, y :27, radius :100
Creating circle of color : White
Circle: Draw() [Color : White, x : 64, y :10, radius :100
Creating circle of color : Red
Circle: Draw() [Color : Red, x : 15, y :44, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 19, y :10, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 94, y :32, radius :100
Circle: Draw() [Color : White, x : 69, y :98, radius :100
Creating circle of color : Blue
Circle: Draw() [Color : Blue, x : 13, y :4, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 21, y :21, radius :100
Circle: Draw() [Color : Blue, x : 55, y :86, radius :100
Circle: Draw() [Color : White, x : 90, y :70, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 78, y :3, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 64, y :89, radius :100
Circle: Draw() [Color : Blue, x : 3, y :91, radius :100
Circle: Draw() [Color : Blue, x : 62, y :82, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 97, y :61, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 86, y :12, radius :100
Circle: Draw() [Color : Green, x : 38, y :93, radius :100
Circle: Draw() [Color : Red, x : 76, y :82, radius :100
Circle: Draw() [Color : Blue, x : 95, y :82, radius :100